Bideo koza Nihongo Recording (Moving Image)


Directors: Ujie, Kenichi; Tokyo Shoseki; Kabushiki Kaisha
Title: Bideo koza Nihongo
Title of Larger Work: Video-cued structural drills
Production Company: Tokyo Shoseki Co.  
Date Published: 2012
SHERPA: Unknown
W&L Authors
  1. Ujie, Ken
    2 Ujie